Telefoonboek Grou - Friesland

Telefoonboek van Grou, Friesland. Zoek de naam in Grou - Friesland van de persoon die u zoekt. In dit online telefoonboek vindt u adressen en telefoonnummers.


A

Abbema
Allingawier

B

Biensma
Boogstrjitte
Bregepaad
Burd
Burstumerdyk

D

De
De Bears
De Blei
De Boarch
De Boech
De Boeijer
De Boldert
De Buorkerij
De Dober
De Finnen
De Fisker
De Foarn
De Foarplecht
De Fuke
De Karper
De Koffe
De Kupe
De Middelline
De Muldyk
De Pluut
De Roef
De Seize
De Setangel
De Skeakels
De Skou
De Snoek
De Swanneblom
De Tichtset
De Tsjalk
De Tsjotter
De Tuorrebout
De Vlet
De Waring
Djerreblom
Dokter Schoustrastrjitte
Drachtsterweg

E

Ekemahof

F

Friesmastrjitte

G

Garde Jagerswei
Gedempte Haven
Ghalinga
Gjaltema
Goatum
Graalda
Gruttostraat

H

Haan's Krite
Halbertsma's Plein
Hoflan
Hoflanswei
Hofsgreft
Hoofdstraat
Hoxma
Huzebosk

I

It Buterfabryk
It Fjild
It Roer
It Skutsje
It Swurd
It Terpspaad
It Wyldlan

J

J.W. De Visserwei
Jetsma
Jister
Jogchum Nieuwenhuisstr

K

Kanaalstraat
Kerkstraat
Kievitstraat
Kleine Buren
Koningin Julianastraat

L

Leechlan
Leppedyk
Lynbaenstrjitte
Lyts Blijema

M

Master Wielsmaplein
Meersweg
Miniawier
Molenpad
Molenstraat
Mr P Jelles Troelstrawei

N

Nieuwe Kade
Nij Djipstrjitte
Noardwal
Noorderdwarsstraat

O

Oedsmawei
Oostergoostraat
Oosterhoutstraat

P

Parallelstraat
Parkstraat
Paviljoenstraat
Prins Bernhardstraat
Prinses Beatrixweg
Prinses Irenestraat
Prinses Margrietstraat
Prinses Marijkestraat
Prinses Wilhelminastraat

R

Raadhuisstraat
Reigerstraat
Reinerswei
Roerdompstraat

S

Seinpolle
Singel
Sinia
Sjonnema
Skaverij
Skilerij
Snoekebled
Stationsweg
Suderkade
Sudfinne
Suorein

T

Tjallinga
Toetsma
Tsjettelhus
Tureluurstraat

W

Waachshaven
Westerbuurt
Wijde Steeg
Wytsma

Y

Yn'e Lijte

Z

Zevenhuizen

ander

1E Oosterveldstraat
2E Oosterveldstraat