Telefoonboek Friesland

Telefoonboek van Friesland. Zoek een stad in Friesland van de persoon die u zoekt. In dit online telefoonboek vindt u adressen en telefoonnummers.


A

Aalsum
Aalzum
Abbega
Achlum
Akkrum
Akmarijp
Alde Leie
Aldeboarn
Aldtsjerk
Allingawier
Anjum
Appelscha
Arum
Augsbuurt
Augustinusga

B

Baaiduinen
Baaium
Baard
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballum
Bantega
Be
Beers
Beetsterzwaag
Berltsum
Bitgum
Bitgummole
Blauwhuis
Blesdijke
Blessum
Blije
Boazum
Boelenslaan
Boer
Boijl
Boksum
Bolsward
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Bornwird
Br
Brantgum
Britsum
Britswert
Broek
Broeksterwald
Bu
Buitenpost
Burdaard
Buren
Buren Fr
Burgum
Burgwerd
Burum

C

Cornwerd

D

Damwald
De Blesse
De Falom
De Hoeve
De Knipe
De Tike
De Valom
De Veenhoop
De Westereen
De Wilgen
Dearsum
Dedgum
Deinum
Delfstrahuizen
Dijken
Dokkum
Dongjum
Doniaga
Donkerbroek
Drachten
Drachtstercompagnie
Driesum
Driezum
Drogeham
Dronryp

E

Eagum
Earnewald
Earnewâld
Easterein
Easterein Gem Littenseradiel
Easterlittens
Eastermar
Easterwierrum
Ech
Echten
Echtenerbrug
Ee
Eesterga
Elahuizen
Els
Elsloo
Engwierum
Exmorra

F

Feanwalden
Feinsum
Ferwert
Ferwoude
Finkum
Firdgum
Fochteloo
Follega
Folsgare
Formerum
Foudgum
Franeker
Friens
Frieschepalen

G

Gaast
Gaastmeer
Garyp
Gauw
Gerkesklooster
Gersloot
Ginnum
Goingarijp
Gorredijk
Goutum
Goënga
Goëngahuizen
Greonterp
Grou
Gytsjerk

H

Hallum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Harich
Harkema
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Haule
Haulerwijk
Hee
Heeg
Heerenveen
Hegebeintum
Hemelum
Hempens
Hemrik
Herbaijum
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijum
Hilaard
Hindeloopen
Hinnaard
Hitzum
Hollum
Holwerd
Hommerts
Hoorn
Hoorn Terschelling
Hoornsterzwaag
Houtigehage
Huns
Hurdegaryp
Húns

I

Idaerd
Idsegahuizum
Idskenhuizen
Idzega
Iens
Ijlst
Indijk
Ingelum
It Heidenskip
Itens

J

Jannum
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jislum
Jistrum
Jonkerslân
Jorwert
Joure
Jouswier
Jubbega
Jutrijp

K

Kaard
Katlijk
Kimswerd
Kinnum
Klooster-Lidlum
Koarnjum
Kolderwolde
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
Koudum
Koufurderrige
Kûbaard
Kübaard

L

Landerum
Langedijke
Langelille
Langezwaag
Langweer
Leeuwarden
Legemeer
Lekkum
Lemmer
Leons
Lichtaard
Lies
Lioessens
Lippenhuizen
Lollum
Longerhouw
Loënga
Luinjeberd
Luxwoude
Lytsewierrum

M

Mak
Makkinga
Makkum
Mantgum
Marrum
Marsum
Menaam
Metslawier
Midlum
Midsland
Miedum
Mildam
Minnertsga
Mirns
Moddergat
Molkwerum
Morra
Munnekeburen
Munnekezijl
Mûnein

N

Nes
Nes Ameland
Nes Gem Boarnsterhim
Nes Gem Dongeradeel
Niawier
Nieuweb
Nieuwebrug
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nij Altoenae
Nij Beets
Nijeberkoop
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum
Nijetrijne
Nijhuizum
Nijland
Noardburgum
Noordwo
Noordwolde

O

Oentsjerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Oldetrijne
Olterterp
Oost
Oosterbierum
Oosterend
Oosterend Terschelling
Oosternijkerk
Oosterstreek
Oosterwo
Oosterwolde
Oosterzee
Oosthem
Oostrum
Opeinde
Oppenhuizen
Oranjewoud
Oude Bildtzijl
Oudebildtzijl
Oudega
Oudega Gem Gaasterlân-Sleat
Oudega Gem Smallingerland
Oudega Gem Wymbritseradiel
Oudehaske
Oudehorne
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudwoude
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule

P

Paesens
Parrega
Peins
Peperga
Piaam
Pietersbierum
Pingjum
Poppenwier

R

Raard
Raerd
Ravenswoud
Readtsjerk
Reahûs
Reduzum
Reitsum
Ried
Rien
Rijs
Rinsumageast
Rohel
Roodkerk
Rot
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum
Ruigahuizen
Ryptsjerk

S

Sandfirden
Schalsum
Scharnegoutum
Scharsterbrug
Scherpenz
Scherpenzeel
Schettens
Schiermonnikoog
Schraard
Sibrandabuorren
Sibrandahus
Siegerswoude
Sijbrandahuis
Sint-Annaparochie
Sint-Jacobiparochie
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Skingen
Slappeterp
Slijkenburg
Slo
Sloten
Smalle Ee
Smallebrugge
Snakkerburen
Sneek
Snikzwaag
Sondel
Sonnega
Spanga
Spannum
St Annaparochie
St Jacobiparochie
St Nicolaasga
Stavoren
Steggerda
Stiens
Striep
Stroobos
Sumar
Surhuisterveen
Surhuizum
Suwâld
Swichum

T

Teerns
Ter Idzard
Terband
Terherne
Terkaple
Ternaard
Teroele
Tersoal
Terwispel
Tijnje
Tirns
Tjalhuizum
Tjalleberd
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Triemen
Twijzel
Twijzelerheide
Tytsjerk
Tzum
Tzummarum

U

Uitwellingerga
Ureterp

V

Veenklooster
Vegelinsoord
Vinkega
Vlieland
Vrouwenparochie

W

Waaksens
Waaksens Gem Littenseradiel
Waaxens
Walterswald
Warfstermolen
Warns
Warstiens
Warten
Waskemeer
Weidum
Wergea
West-Terschelling
Westergeest
Westhem
Westhoek
Wetsens
Wier
Wierum
Wijckel
Wijnaldum
Wijnjewoude
Win
Winsum
Wir
Wirdum
Witmarsum
Wiuwert
Wjelsryp
Wolsum
Wolvega
Wommels
Wons
Workum
Woudsend
Wyns
Wytgaard
Wânswert

Y

Ypecolsga
Ysbrechtum

Z

Zandhuizen
Zurich
Zwagerbosch
Zweins