Telefoonboek Stiens - Friesland

Telefoonboek van Stiens, Friesland. Zoek de naam in Stiens - Friesland van de persoon die u zoekt. In dit online telefoonboek vindt u adressen en telefoonnummers.


A

Aak
Akasiahof
Aldlansdyk
Alexanderhof
Anne Rauwerdastrjitte
Arjen Heslingastrjitte
Aysmastins

B

Bjirkehof
Boarskulp
Boeier
Bredyk
Bregeleane
Buerefinne
Burmaniawei
Butenskilwei

C

Canterstins
Cedrushof

D

De Blikken
De Boskrane
De Ekers
De Hoven
De Kaam
De Poarte
De Stripe
De Tsjerne
De Tunen
Dobbe
Dr. G.A. Wumkesstrjitte
Dr. West Kokstrjitte
Drive G A Wumkesstrjitte
Ds South Huismansstrjitte

E

Eco Eckiusstrjitte
Elzebeamhof
Eskdoarnstrjitte

F

Felixwei
Ferniastins
Finnedyk
Folkert Tolsmastrjitte

G

Galge
Goadyk
Graldastins
Griene Leane
Grovestins
Gysbert Japicxstrjitte

H

Hagedoarnpaad
Haniastins
Harnsterdyk
Hazzelnutstrjitte
Hege Hearewei
Hegebuorren
Hellasstrjitte
Helling
Hynstewaed

I

Ikeleane
Ipestrjitte
It Achterbosk
It Kleaster
It Noarderfjild
It Swad

J

Juckemaleane

K

Kakewei
Kastanjeleane
Kinkhoarn

L

Langebuorren
Lautastins
Lege Bosse
Lege Hearewei
Lege Marren
Linebeamleane
Ljipstrjitte
Ljurkstrjitte
Lotusstrjitte
Lutskedyk

M

M.B. Hoogeveenstrjitte
Mienskar
Moundyk
Mounepaed

N

Nije Poarte
Nije Poarte 33 K106
Nije Poarte 33 K206
Nijlansdyk
Noardkromp

O

Olympushof
Ophirstrjitte

P

Papyrushof
Perzenstrjitte
Petterhusterdyk
Pieter Jellessingel
Pim Mulierwei
Plataanstrjitte
Platohof
Pompebledstrjitte
Popelierstrjitte
Prunushof
Pyter Jurjensstrjitte

R

Regnerus Falcostrjitte
Reidsjongerstrjitte
Reinder Brolsmaplein
Ritske Boelemastrjitte
Roptastins
Rosettehof

S

Seeaster
Seeduker
Seefugel
Seegers
Seerob
Seestjer
Sixmastins
Skilwei
Skriesstrjitte
Skutsje
Smelbrege
Snipstrjitte
Spartahof
Spoarbuert
St. Vitusplein
Staaslan
Stienpaad
Stienzer Hegedyk
Stringsein
Swanneblomstrjitte

T

Tamme Zijlstrastrjitte
Tichelwurk
Tjirkstrjitte
Tongerboutstrjitte
Treem
Trijehoeksdyk
Trompethoarn
Truerderdyk
Tsjalk
Tulipastrjitte

U

Ungastins
Uniabuert
Uniawei

V

Van Wyckelstrjitte
Venusskulp

W

Wearklank
Wilgebeampaad
Wilsterstrjitte
Wurgedyk
Wylde Seringhof
Wylgebeampaad
Wylpstrjitte
Wythusterwei